· 

DRINKWATER BIJ RUNDVEE:

Uiterst belangrijk maar vaak onderschat...

Water is een essentieel voedingsbestanddeel voor runderen. 

Het vormt een onmisbaar onderdeel in ieder biologisch proces, zodat problemen in de hoeveelheid en de kwaliteit van het drinkwater onmiddellijk tot een domino-effect leiden.

De basisgedachte hierbij is: "Als runderen niet drinken, dan groeien ze niet en/of geven ze geen melk. 

Is de waterkwaliteit en de watervoorziening goed, dan is er meer groei en meer melk!

 

WIST U DAT:

Bij +/- 30% van de melkveebedrijven die een productieprobleem hebben, de waterkwaliteit en de watervoorziening aan de basis van het probleem liggen?

DE BEHOEFTE AAN WATER:

Melk bestaat voor 87% uit water.

Slechts 20 tot 40% komt uit het voederrantsoen. De andere 80 tot 60% komt uit drinkwater.

Zelden beoordelen we het drinkwater op kwaliteit en kwantiteit, toch verdient water de nodige aandacht. Schoon en fris drinkwater bevordert het drinken en de totale droge stof opname van een rund. Dit is weer nodig voor een goede penswerking, een voldoende transit in het darmstelsel, en voor een goede vertering en opname van voedingsstoffen.

DE BESCHIKBAARHEID VAN WATER: 

Er bestaan diverse formules om de drinkwaterbehoefte te berekenen. Zelf hanteer ik als vuistregel dat er per liter melk ongeveer 4.5 liter drinkwater nodig is.

Voor droogstaande koeien reken ik met een behoefte van ongeveer 40 liter per dag als richtlijn. Bij hoge omgevingstemperaturen drinkt het dier vaak een factor 1.2 tot 2 meer.

 

Koeien in een vrijloopstal drinken ongeveer 6x per dag, dieren die aangebonden staan zelfs tot 14x.

Een koe drinkt met een snelheid van 20 liter per minuut en de meeste drinkbeurten duren vaak minder dan één minuut. Voldoende debiet is dus een absolute must.

Een niet te onderschatten probleem bij debiet is de zogenaamde biofilm vorming. Sommige bacteriën produceren biofilms, dus ook in de drinkwaterleidingen. Deze zijn zeer moeilijk te verwijderen en hebben zo vaak een effect op het debiet en op de microbiële kwaliteit van het drinkwater.

De bereikbaarheid van drinkbakken is heel belangrijk. Op plaatsen waar er een lage bezetting is (afkalfstal, droogstaande groep) is een zelfdrinker (kleine komvormige drinkbakjes) zeer geschikt.

 

Bij grotere groepen koeien (>20 dieren) kiest men beter voor drinkbakken met een constant waterniveau. Koeien geven de voorkeur te drinken aan waterreservoirs.

 

Als vuistregel plaatst men best 1 waterreservoir per 20 - 30 koeien en nooit minder dan 2 waterreservoirs in de stal.

Een andere algemene regel is dat ongeveer 10% van de lacterende koeien op hetzelfde moment moeten kunnen drinken.

Plaats de drinkbakken dan ook niet in hoeken of doodlopende gangen.

 

Observeer ook eens uw koeien tijdens het drinken. Dit kan u veel extra informatie opleveren.

Koeien hebben een lichte voorkeur voor water met een temperatuur tussen de 15 en 25°C, ook bij warm weer.