Algemene voorwaarden voor dienstverlening van:

Low Stress Stockmanship Europe, Locht 33, 3930 Hamont, (België), gevestigd en kantoorhoudende te Hamont hierna te noemen: LSSE

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • LSSE: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de opdrachtgever aan LSSE.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen LSSE en opdrachtgever waarop LSSE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LSSE, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden worden door LSSE gelijktijdig met de aanbieding naar de aanvrager verzonden. Door het plaatsen van de opdracht bij LSSE verklaart de opdrachtgever aan LSSE dat de opdrachtgever deze algemene voorwaarden voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht tot dienstverlening, heeft gelezen, deze algemene voorwaarden heeft begrepen, deze algemene voorwaarden kent en deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud zal aanvaarden en accepteren als onlosmakelijk deel van de opdracht tot dienstverlening.
 4. In het geval van bepalingen die zowel in de opdracht tot dienstverlening als in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, zijn de bepalingen in de opdracht tot dienstverlening doorslaggevend.
 5. De algemene voorwaarden en de inkoop voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk door LSSE van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door LSSE gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. LSSE is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. LSSE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bij haar bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LSSE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LSSE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LSSE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LSSE zijn verstrekt, heeft LSSE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan LSSE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever LSSE derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. LSSE zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal LSSE de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal LSSE daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal LSSE geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt LSSE zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle rechten van intellectueel eigendom die voortvloeien uit de werkzaamheden van de opdracht tot dienstverlening blijven berusten bij LSSE.
 2. Alle door LSSE verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LSSE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Voor zover opdrachtgever handelt in strijd met artikel 2 van dit artikel vrijwaart hij LSSE voor alle schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van deze informatie.
 4. LSSE behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

 

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste 30 dagen in acht te nemen.

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst 

 1. De vorderingen van LSSE op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  a. na het sluiten van de overeenkomst aan LSSE ter kennis gekomen omstandigheden geven LSSE goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  b. indien LSSE de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is LSSE bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van LSSE schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan LSSE.  
 2. Indien een klacht gegrond is, zal LSSE de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk aan LSSE kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal LSSE slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van LSSE, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het uurtarief is exclusief BTW.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. De periodiciteit wordt afhankelijk van de aard van de opdracht nader vastgesteld.
 6. Indien LSSE met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is LSSE niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. LSSE mag prijsstijgingen doorberekenen, indien LSSE kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door LSSE aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Indien is betaald na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim geraken over het bedrag van de factuur een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van LSSE en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens LSSE onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Telkens indien een uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht tot dienstverlening door opdrachtgever verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt de opdrachtgever aan LSSE van rechtswege vanaf de vervaldag een direct opeisbare boete van 2% per maand van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200 per kalendermaand (vanaf factuurdatum), waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt.

Artikel 14. Incassokosten

 

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Indien LSSE aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. LSSE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LSSE is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 3. Indien LSSE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LSSE beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van LSSE is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. LSSE is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LSSE aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan LSSE toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot de beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. LSSE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Indien in adviezen berekeningen zijn opgenomen moeten deze worden gezien als ondersteuning van het advies en niet als rendements- of opbrengstverwachting. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. De verplichtingen van de opdrachtnemer zijn een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer heeft geen verplichting een resultaat te bereiken uitgedrukt in rendement of opbrengst.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LSSE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LSSE niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LSSE worden daaronder begrepen.
 2. LSSE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LSSE haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van LSSE opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LSSE niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien LSSE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Authenticiteit

 

In geval van vertaling in een andere dan de Nederlandse taal, is het exemplaar van de overeenkomst in de Nederlandse taal authentiek.

 

Artikel 18. Geschillenbeslechting

 

Ingeval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het Arrondissement en/of het Vredegerecht van waar LSSE gevestigd is, bevoegd. Niettemin heeft LSSE het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen LSSE en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening 

 

Deze voorwaarden zijn te vinden op www.stockmanship.eu onder de rubriek "General Terms and Conditions for Services"en worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

Van toepassing is steeds de op de website van LSSE (www.stockmanship.eu), gepubliceerde laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

 

 

Low Stress Stockmanship Europe                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Laatste versie: 11 januari 2021