Disclaimer: Nederlands


 • E-mails en alle bijbehorende bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de persoon of entiteit aan wie ze zijn gericht. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, gelieve dan de afzender onmiddellijk te informeren en deze e-mail uit uw computersysteem te verwijderen. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren is ten strengste verboden. E-mail transmissie kan niet worden gegarandeerd veilig of foutloos te zijn, aangezien informatie kan worden onderschept, beschadigd, verloren kan gaan of kan worden vernietigd. LSSE aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van dit bericht als gevolg van e-mail transmissie. LSSE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste overbrenging van dit bericht of voor vertraging in de ontvangst ervan.
 • Verstrekte adviezen en meningen: Alle door Ronald Rongen, (al dan niet in naam van LSSE), verstrekte adviezen en meningen worden u verstrekt zonder enige vorm van aansprakelijkheid en dienen als leidraad, ze zijn derhalve niet bindend.
 • Gebruik van Website, Facebooksite en Hand-outs: Low Stress Stockmanship Europe, (hierna vernoemd: LSSE), besteedt veel aandacht en zorg aan haar Website, Facebooksite en Hand-outs, en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven. Als de informatie die u vindt op de website, Facebooksite en Hand-outs  tekortkomingen vertoont, zal LSSE al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Gebruik daarvoor het emailadres info@stockmanship.eu  Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen. LSSE spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. LSSE kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.
 • Algemeen karakter: Alle informatie op de Website, Facebooksite en Hand-outs van LSSE waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. De informatie en de documenten die via de LSSE Website, LSSE Facebooksite en LSSE Hand-outs ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. De beheerder van deze LSSE Website, LSSE Facebooksite en LSSE Hand-outs kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via de LSSE Website, LSSE Facebooksite en LSSE Hand-outs kreeg. De filmpjes die u op de LSSE Website en/of LSSE Facebooksite en/of  YouTube kanalen ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de LSSE Website, LSSE Facebooksite en LSSE Hand-outs.
 • Hyperlinks en verwijzingen: De LSSE Website en de LSSE Facebooksite bevatten hyperlinks naar websites van andere zoals overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. LSSE beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.
 • Bescherming van persoonsgegevens: LSSE hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De informatie op de website is dan ook beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden gevraagd.
 • Intellectuele eigendomsrechten: U hebt het recht om de Informatie op de LSSE Website, LSSE Facebooksite en LSSE Hand-outs te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. LSSE behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de LSSE Website, de LSSE Facebooksite, de LSSE hand-outs en op de ter beschikking gestelde Informatie. Indien u commercieel gebruik wenst te maken van Informatie weergegeven op de LSSE website, de LSSE Facebooksite of de LSSE Hand-outs of indien u deze Informatie in het publiek wil verspreiden, dan dient u hiervoor onze toestemming te vragen. Deze toestemming kan aangevraagd worden via het emailadres info@stockmanship.eu U vermeldt in de aanvraag welke Informatie u wenst te gebruiken en het doel waarvoor u deze Informatie wenst te gebruiken. Indien u de toestemming wordt verleend is deze steeds kosteloos.
 • Geschillen: Deze disclaimer en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de LSSE Website, de LSSE Facebooksite, de LSSE Hand-outs en op de via deze media ter beschikking gestelde Informatie, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van de LSSE Website, de LSSE Facebooksite, de LSSE Hand-outs houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen. Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit emailverkeer zijn onderworpen aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken, u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.
 • Algemene voorwaarden: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten door of met LSSE onderworpen aan de Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Low Stress Stockmanship Europe. Deze vindt u op  https://www.stockmanship.eu/website-in-english/general-terms-and-conditions-for-services-disclaimer/
 • Verklaring opdrachtgever: De opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Low Stress Stockmanship Europe, deze te hebben begrepen, ermee bekend te zijn, en deze te aanvaarden, voorafgaand aan de totstandkoming van de opdrachtbevestiging en/of het dienstverleningscontract.
 • Aanvaarding door de klant en/of opdrachtgever: De klant en/of opdrachtgever aanvaardt deze disclaimer en de Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Low Stress Stockmanship Europe, zonder voorbehoud als een onlosmakelijk deel van de opdracht tot dienstverlening. 
 • Authenticiteit: In geval van vertaling in een andere dan de Nederlandse taal, zijn de Nederlandstalige Disclaimer, de Nederlandstalige Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Low Stress Stockmanship Europe, alsook het exemplaar van de overeenkomst in de Nederlandse taal, als enige authentiek.

December 01, 2017